Карьерные экскаваторы Комацу

Масса, т:76 
Ковш, м3:4,5 
Мощность, л. с.:454 
Глубина копания, мм:3535 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Масса, т:110 
Ковш, м3:4,5 
Мощность, л. с.:651 
Глубина копания, мм:3650 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Масса, т:195 
Ковш, м3:11 
Мощность, л. с.:976 
Глубина копания, мм:3190 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Масса, т:252 
Ковш, м3:15 
Мощность, л. с.:1260 
Глубина копания, мм:3250 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Масса, т:391 
Ковш, м3:22 
Мощность, л. с.:1 875 
Глубина копания, мм:2800 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Сервис:
Масса, т:553,4 
Ковш, м3:28 
Мощность, л. с.:2520 
Глубина копания, мм:2790 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/ 
Масса, т:722 
Ковш, м3:42 
Мощность, л. с.:4020 
Глубина копания, мм:3100 
Аренда:
Лизинг:
Trade-In:
Topcon:
Komtrax:
Страница описания - Аренда:http://istk.ru/service/arenda-stroitelnoj-tehniki/ 
Страница описания - Лизинг:http://istk.ru/finansirovanie/lizingovye-programmy/ 
Страница описания - Trade-In:http://istk.ru/finansirovanie/trade-in/ 
Страница описания - Topcon:http://istk.ru/topcon-sistemy-3d-nivelirovaniya/dlya-ekskavatora/ 
Страница описания - Komtrax:http://istk.ru/service/sputnikovaya-sistema-slezheniya/